Retningslinjer for smittevern ved de odontologiske læresteder i Norge

0
36

smittevern

De tre odontologiske læresteder i Norge har etablert felles retningslinjer og programmer for smittevern, publisert januar 2015 i hefteformat tilgjengelig på internett.

Helseinstitusjoner, inkludert de odontologiske læresteder, omfattes av “Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten”. Forskriften gir føringer for obligatorisk infeksjonskontrollprogram som omfatter intern og ekstern undervisning av studenter i grunnutdanning, spesialistkandidater og tannpleierutdanning og tannbehandling av pasienter med varierende behandlingsbehov. På nasjonal basis finnes ingen overordnede retningslinjer for smittevern i odontologisk praksis.

Norske odontologiske læresteder ønsker økt fokus på smittevern innen undervisning og klinikkdrift. Smittevernundervisningen må starte før studentene begynner med pasientbehandling. De odontologiske lærestedene har ansvar for å gi studentene kunnskap, holdninger og ferdigheter som gjør dem i stand til å utøve sitt yrke på en forsvarlig måte. Slike retningslinjer har hittil ikke vært definert for odontologisk praksis. Grunnlaget for alt smittevernarbeid er basale smittevernrutiner, der målet er å forebygge infeksjoner hos pasienter, hindre smittespredning mellom pasienter, fra pasient til personell og omvendt. Håpet er at man gjennom undervisning og kunnskap skal danne grunnlag for etablering av nasjonale faglige retningslinjer for smittevern i odontologisk praksis

Les mer her