NTF’S ANKE TIL HØYESTERETT BLE AVVIST

0
24

Saken gjelder gyldighet av oppsigelse gitt i prøvetid og krav om oppreisningserstatning.

Tirsdag 24.november 2015 avgjorde Norges Høyesterett at anken fra tannlege Zaidi (Les Den norske tannlegeforening) ikke tillates fremmet for Høyesterett: Hordaland Fylkeskommunes oppsigelse av en «Lisenstannlege» med manglende faglig kompetanse er gyldig. Domsslutningen finner du her: Lisenstannlege hoyesterett avvist 2015-2004

Sitat:

«Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet.»

 

Dette betyr at Høyesterett sier at dommen og avgjørelsen ikke er en prinsippsak, og at dommen kun har betydning i denne saken.
Høyesterett slutter seg til Lagmannsrettens dom i så sterk grad at Høyesteretts ankeutvalg (3 høyesterettsdommere) ikke finner noen rimelig grunn til å behandle den i Høyesterett.