NTF’s anke til Høyesterett ble avvist

0
31

Saken gjelder gyldighet av oppsigelse gitt i prøvetid og krav om oppreisningserstatning. Tirsdag 24.november 2015 avgjorde Norges Høyesterett at anken fra tannlege Zaidi (Les Den norske tannlegeforening) ikke tillates fremmet for Høyesterett: Hordaland Fylkeskommunes oppsigelse av en «Lisenstannlege» med manglende faglig kompetanse er gyldig. Domsslutningen finner du her: Lisenstannlege hoyesterett avvist 2015-2004 Sitat: “Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet.”   Dette betyr at Høyesterett sier at dommen og avgjørelsen ikke er en prinsippsak, og at dommen kun har betydning i denne saken. Høyesterett slutter seg til Lagmannsrettens dom i så sterk grad at Høyesteretts ankeutvalg (3 høyesterettsdommere) ikke finner noen rimelig grunn til å behandle den i Høyesterett.   Informasjon om dommene og spillet rundt rettssakene finner du i venstre marg. Du finner informasjon også under fanebladet “Nyhetsbrev” øverst på siden.