Medisinskfaglige utfordringer ved helseforetaksreformen

0
29

Dette er et utdrag som angår Dent-O-Septsaken og kvalitetskontroll fra en tale holdt av daværende Helseminister Dagfinn Høybråten
“Innledning til debatt under Legeforeningens landsstyremøte i Tromsø”, onsdag 5. juni 2002 kl 1645
Hele talen finner du her: Publisert under: Regjeringen Bondevik II, Utgiver: Helsedepartementet

Meldesystemene fungerer ikke, validering mangler

Sist vinter fikk det politiske systemet en påminning om en virkelighet som berører mange av dere; pasienter skades som følge av at utstyr og/eller metoder ikke holder mål. Jeg tenker her på den såkalte Dent-O-Sept-saken. Den ble som dere vet også gjenstand for redegjørelse og debatt i Stortinget. De innspillene og tilbakemeldingene vi fikk fra sykehusene var her til stor nytte. Hovedansvaret i denne saken ligger helt klart hos en produsent som ikke oppfylte de forutsetningene som var stilt. Men denne saken har i tillegg ført til at vi stiller noen nye spørsmål. I forhold til sykehusene er kanskje disse de viktigste to;

  1. Disse munnpenslene ble sendt tilbake til produsenten på grunn av misfarging, trolig uten at noen fant det for godt å sikre at melding også ble gitt til sykehusets eget kvalitetsutvalg slik at det kunne vært fanget opp der. Hvorfor?
  2. Disse penslene ble benyttet uten noen forutgående validering eller noen kritisk gjennomgang i forhold til funksjon. Er dette allment? Blir utstyr og metoder virkelig tatt i bruk, uten noen kritisk gjennomgang i forkant?

Fokus på alt arbeid vi gjør innen helsetjenestene bør være i møtepunktet med den enkelte pasienten. For å få dette til, er en systematisk brukermedvirkning påkrevd.