Kartlegging av Pseudomonas aeruginosa-infeksjoner fra Dent-O-Sept munnpensler

0
28

Rapport 2003:13  Nasjonalt folkehelseinstitutt, på denne linken Dent-O-Sept saken. Kartleggingsundersøkelser i forbindelse med utbruddet av infeksjoner forårsaket av Pseudomonas aeruginosa fra Dent-O-Sept munnpensler Publisert av Nasjonalt folkehelseinstitutt. Tel: 22 04 22 00 – E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no  – www.fhi.no Konklusjon: Folkehelseinstituttet har samordnet oppklaringen av utbruddet med Pseudomonas aeruginosa i samarbeid med resten av helsetjenesten. Etter at sammenhengen mellom utbruddet og Dent-O-Sept munnpensler ble mistenkt, har Folkehelseinstituttet organisert og gjennomført tre kartleggingsunder søkelser, en av Dent-O-Sept munnpensler, en av omfanget av smitte blant pasienter og en av væskene som inngikk i produksjonen av Dent-O-Sept munnpensler. Rapportene fra disse tre undersøkelsene er gjengitt her. Pensel- og pasientkartleggingsundersøkelsene slår entydig fast en sammenheng mellom Dent-O-Sept munnpensel og smitte og sykdom hos mennesker. Selv om løsningsvæskeundersøkelsen viser at Pseudomonas aeruginosa ikke kan overleve i Dent-O-Sept væsken under laboratorieforhold, er utbruddstammen påvist i til sammen 76 ulike pensler fra 12 ulike produksjonsserier. Til sammen 231 pasientene fi kk påvist utbruddsstammen av Pseudomonas aeruginosa. Av disse døde 71 pasienter mens de var innlagt og sju andre ble rapportert med følgetilstander. Alle de som døde hadde alvorlige bakenforliggende sykdommer.