Liste over norske statlige styrer, råd og utvalg

0
Vi har funnet en stor liste over myndighetsbaserte styrer og råd som sikkert kan være til hjelp, på WIKIPEDIA
Det startet egentlig med store problemer med å finne fram til rette kontor i Helsedirektoratet; Du finner en liste her, som hele tiden blir endret. Tror vi.

Kvalitet på medinsk utstyr benyttet i tannlegevirksomhet

0
NIOM publiserte 29.juni 2016 en kort artikkel om "Quality of medical devices used in dentistry". Der beskrives at det er internasjonal aktivitet rundt temaet, og at man er opptatt av å kvalitetssikre medisinsk utstyr brukt i Tannlegepraksis. Det starter bra: "Kvaliteten på dentalt utstyr har vært diskutert i et århundre..." : La oss se om dette fører noe steds hen

DOM i Gulating lagmannsrett i Bergen, ankeforhandlinger 19.-21. august 2015

0
NTF tapte saken enstemmig i Lagmannsretten, med noen utdrag nevnt her: I likhet med tingretten finner heller ikke lagmannsretten at det er begått saksbehandlingsfeil som kan lede til at oppsigelsen anses som ugyldig. Hordaland fylkeskommune har vunnet saken, og skal tilkjennes erstatning for sakskostnader kr. 141 913

Lisenstannlegesaken: Fakta om hva rettene la til grunn

0
Her er noen av Tingrettens og Lagmannsrettens vurderinger av de påstander som NTFs advokater, Zaidi og vitnet Asmyhr kom med i rettene; de to siste under eds ansvar: Konklusjoner på historier og argumenter som Tingretten, Lagmannsretten og Høyesterett ikke fant troverdig eller som rettene ikke kunne legge avgjørende vekt på. I Tidende 2016/2 skriver NTFs sekretariat: "NTF er bekymret for nyutdannede tannlegers rettssikkerhet": Artikkelen er et angrep på Norsk rettsvesen generelt og på de medlemmer som vil ha fram sannheten, spesielt. Det synes underlig at Hovedstyrene 2015 og 2016 skal identifisere seg med sekretariatets framstilling om egen innsats.

Er nyutdannede tannlegers rettssikkerhet truet?

0
Under overskriften "NTF er bekymret for nyutdannede tannlegers rettssikkerhet" har NTFs sekretariat et lengre innlegg i NTFs Tidende 2016; 126 nr 2 s 158 flg. Innlegget er så tendensiøst og subjektivt at det krever et motsvar.

Medisinskfaglige utfordringer ved helseforetaksreformen

0
Dette er fra en tale Helseminister Dagfinn Høybråten; Innledning til debatt under Legeforeningens landsstyremøte i Tromsø, 5. juni 2002
"Meldesystemene fungerer ikke, validering mangler: Sist vinter fikk det politiske systemet en påminning om en virkelighet som berører mange av dere; pasienter skades som følge av at utstyr og/eller metoder ikke holder mål. Jeg tenker her på den såkalte Dent-O-Sept-saken. De innspillene og tilbakemeldingene vi fikk fra sykehusene var her til stor nytte. Hovedansvaret i denne saken ligger helt klart hos en produsent som ikke oppfylte de forutsetningene som var stilt."
"Disse penslene ble benyttet uten noen forutgående validering eller noen kritisk gjennomgang i forhold til funksjon. Er dette allment? Blir utstyr og metoder virkelig tatt i bruk, uten noen kritisk gjennomgang i forkant?" (Focus tenkte også på 4U-kompositt :-)

Dent-O-Sept saken – endelig rapport

0
20040120 kom pressemelding: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Sosial- og helsedirektoratet, og Statens helsetilsyn har nå utarbeidet sluttrapporter om Dent-O-sept saken, og rapportene ble avgitt til Helsedepartementet i dag 20. januar. -Kartleggingen av smitteomfanget i Dent-O-Sept saken er nå er avsluttet. Resultatene og tilråingene er i stor grad allerede fulgt opp eller er under oppfølging, uttaler helseminister Dagfinn Høybråten.

Kartlegging av Pseudomonas aeruginosa-infeksjoner fra Dent-O-Sept munnpensler

0
Rapport 2003:13 fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Blant konklusjonene finner vi: Pensel- og pasientkartleggingsundersøkelsene slår entydig fast en sammenheng mellom Dent-O-Sept munnpensel og smitte og sykdom hos mennesker.
Utbruddstammen påvist i til sammen 76 ulike pensler fra 12 ulike produksjonsserier.
Til sammen 231 pasientene fikk påvist utbruddsstammen av Pseudomonas aeruginosa. Av disse døde 71 pasienter mens de var innlagt og sju andre ble rapportert med følgetilstander. Alle de som døde hadde alvorlige bakenforliggende sykdommer.

Stortinget – Møte tirsdag den 8. april 2003 kl. 10

0
Sak#2: Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om å be Regjeringen legge frem forslag til lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskade mv., slik at det kan gis erstatning for "tort og svie"
Vi ønsker også at Regjeringen skal vurdere en utvidelse av den midlertidige pasientskadeerstatningsordningen, slik at det kan gis erstatning for tort og svie også for dem som er påført skader ved bruk av Dent-O-Sept.
Statsråd Dagfinn Høybråten: Jeg er, som forslagsstillerne, opptatt av at vi i Norge skal ha en ordning med erstatning ved pasientskader som gir erstatning der det er grunnlag for det, og som virker rettferdig. Likeledes er jeg opptatt av at det etter Dent-O-Sept-saken må sikres at lignende ikke skjer igjen, og at de som har rett til erstatning, får det. Jeg har tatt ansvaret for oppfølgingen av denne saken, i tråd med den redegjørelsen jeg gav Stortinget, og jeg har senest i budsjettdokumentene rapportert til Stortinget om hvordan jeg har fulgt opp dette.

Stockholmsyndromet

0
“Lisenstannlegesaken” var noe lojale medlemmer reagerte så voldsomt på at de meldte seg ut av foreningen, og skrev om saken i Tidende. Ved hjelp...