Bedre styring av helse- og omsorg

0
36

Skrevet av Avisen Agder

I forslaget til ny forskrift stilles det krav til styring og ledelse i helse- og omsorgstjenesten.
– For å skape pasientenes helsetjeneste, og for å kunne gi pasienter og brukere et enda bedre tilbud, er det helt nødvendig med god styring, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Formålet med forskriften er at den skal bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at helse- og omsorgslovgivningen etterleves.
Forskriften erstatter og viderefører dagens forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, men den er tydeligere på:

  • at internkontroll er en integrert og naturlig del av styringssystemet
  • hvor ansvaret ligger på ulike nivå i spesialisthelsetjenesten og i kommunen
  • hva det innebærer at virksomheten skal planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres
  • innhold i krav om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

I høringsnotatet presenteres også en skisse av tre ulike modeller for hvordan en eventuell kvalitetssertifiseringsordning for norske sykehus kan utformes.

Se hele høringsnotatet her

Høringsfrist er 1. februar 2016.